Ajankohtaista

Marita Laukkanen

17.03.2023 | Ajankohtaista

Kirjoittaja: Mikko Korhonen / Tampereen yliopisto

Verovaroin paitsi rahoitetaan hyvinvointipalvelut, voidaan verotuksen ja tulosiirtojen avulla myös ratkoa merkittäviä yhteiskunnallisia haasteita. Suurimpia globaaleja ongelmia on ilmastonmuutos, jonka hillinnän taloudellisiin ratkaisuihin keskittyy ekonomisti Marita Laukkanen. Valtion taloudellisessa tutkimuskeskuksessa VATTissa pitkään työskennellyt Laukkanen aloitti maaliskuussa työelämäprofessorina Tampereen yliopistossa. Verotutkimuksen huippuyksikkö (FIT) työyhteisönään hän haluaa vahvistaa ympäristötaloustiedettä.

Lue lisää
Kuvaaja, jossa verrataan simuloituja sosiaalietuuksien leikkaamisen vaikutuksia ansio- ja pääomatuloverotuksen kiristämisen vaikutuksiin kotitalouden käytettävissä oleviin tuloihin eri tulokymmenyksissä. Kuvaajan alla on esitelty laskelmat siitä, miten muutokset vaikuttaisivat kuukausitasolla viiden eri tulotason kotitalouden käytettävissä oleviin tuloihin.

02.03.2023 | Ajankohtaista

Julkisen talouden sopeuttaminen voidaan toteuttaa joko julkisen talouden tuloja lisäämällä, eli verotusta kiristämällä, tai menoja vähentämällä eli leikkaamalla sosiaaliturvaa tai vähentämällä julkisten palveluiden tarjontaa. Verotutkimuksen huippuyksikön tutkijat tarkastelevat erilaisia vaihtoehtoisia sopeutuskeinoja ja simuloivat, miten ne vaikuttaisivat julkisen talouden tasapainoon sekä tulonjakoon eri väestöryhmien välillä. 

Lue lisää

01.03.2023 | Ajankohtaista

Kirjoittaja: Kaisa Kotakorpi

Verotutkimuksen huippuyksikön tutkijaryhmä selvittää tulevaisuusvaliokunnan tilaamassa raportissa vastauksia tulevaisuuden hyvinvoinnin ydinkysymyksiin taloustieteellisestä näkökulmasta. Väestötasolla hyvin- ja pahoinvoinnin samanaikaista kasvua ei ole ollut viime vuosina havaittavissa, mutta joitain yksilötason riskitekijöitä voidaan tunnistaa. Esimerkiksi pienituloisuusaste on kasvanut erityisesti työttömien keskuudessa. Tämänhetkistä talouspoliittista keskustelua hallitsee valtion budjetin sopeuttamisen tarve ja sopeutuskeinojen valinnalla voi olla merkitystä myös hyvinvointierojen kehityksen kannalta.

Lue lisää
Lääkkeitä

17.01.2023 | Ajankohtaista

Kirjoittaja: Kaisa Kotakorpi

Verotutkimuksen huippuyksikön tuoreessa tutkimuksessa tarkasteltiin diabeteksen ja korkean kolesterolin hoitoon lääkärien määräämiä reseptejä yksityisellä ja julkisella sektorilla. Tulokset ovat selkeät: yksityisellä sektorilla työskentelevät lääkärit määräväät näiden sairauksien hoitoon merkittävästi useammin kalliita lääkkeitä, vaikka saatavilla on myös edullisempia, hyväksyttyjä lääkevalmisteita.

Lue lisää
Vauva ja aikuinen

01.12.2022 | Ajankohtaista

Kirjoittaja: Tuomas Kosonen

Tuoreen tutkimuksen mukaan lasten kotihoidon tuen vaikutukset ovat negatiivisia erityisesti äideille, mutta myös lapsille. Tämä vaikutus syntyy siitä, että kotihoidon tuki ei ole pelkästään tulonsiirto vaan myös ohjaa vanhempien päätöksiä pidempiin kotihoitojaksoihin ja pois työelämästä. Jos lapsiperheitä halutaan erityisesti tukea, olisi joku muu tukimuoto, joka ei ohjaa niin voimakkaasti kotihoitoon, vaikutuksiltaan vähemmän negatiivinen.

Lue lisää
Matkalaukut

27.10.2022 | Ajankohtaista

Kirjoittaja: Salla Kalin, Ilpo Kauppinen, Kaisa Kotakorpi ja Jukka Pirttilä

Julkisessa keskustelussa kireää tuloverotusta on pidetty yhtenä syynä Suomessa vallitsevaan työvoimapulaan. Erityisesti koulutettujen henkilöiden maastamuutto saattaa alentaa verokertymää ja vaikuttaa haitallisesti maan tuottavuuspotentiaaliin. Kansainvälistä muuttoliikettä selvittänyt Verotutkimuksen huippuyksikön tutkijaryhmä toteaa kuitenkin Suomen tuloverotuksen vaikuttavan varsin vähän työvoiman maastamuuttoon.

Lue lisää
Kahvila

26.10.2022 | Ajankohtaista

Osallistu anonyymiin tuotekyselyyn, jossa kartoitetaan suomalaisten kulutustottumuksia ja mieltymyksiä. Tuloksia käytetään vain tieteelliseen tutkimukseen.

Lue lisää
Sähköautojen ensirekisteröinnit

03.10.2022 | Ajankohtaista

Kirjoittaja: Jarkko Harju, Tuomas Kosonen, Marita Laukkanen, Satu Kuitunen ja Kimmo Palanne

Suomessa liikenteen päästöt ovat viidennes kaikista päästöistä. Suomen tavoitteena on puolittaa liikenteen päästöt vuoteen 2030 mennessä ja päästä 2045 kokonaan päästöttömään liikenteeseen. Tutkimustiedon perusteella kaikki tavoitteet eivät tule toteutumaan. Tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan lisätoimia ja kokeiluita.

Lue lisää