Tietosuojaseloste

Tämä tietosuojaseloste käsittää Euroopan Unionin tietosuoja-asetuksen mukaisen selosteen käsittelytoimista (jäljempänä tietosuojaseloste) edellyttämät tiedot. Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan tietosuoja-asetuksen sekä tietosuojalain (1050/2018) määräyksiä.

Laatimispäivämäärä: 20.9.2022
Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää julkaisemalla uusi versio.

1 Rekisterinpitäjä

Verotutkimuksen huippuyksikkö, jota edustaa Tampereen korkeakoulusäätiö sr, Y-tunnus 2844561-8.

Yhteystiedot: Tampereen yliopisto, Verotutkimuksen huippuyksikkö, Johtamisen ja talouden tiedekunta, Kalevantie 4, 33014 Tampereen yliopisto

2 Mitä tietoja keräämme?

Keräämme sähköpostiosoitteita henkilön ilmoittauduttua www.verotutkimus.fi -sivuston kautta sähköpostilistalle.

3 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn oikeusperuste

www.verotutkimus.fi -sivustolla on käytössä verkkolomake, jolla henkilö ilmoittaa haluavansa liittyä sähköpostilistalle, jotta hän voi saada tiedon FIT-kirjoitussarjan uusista artikkeleista ja suostuu tietojensa tallentamiseen tätä tarkoitusta varten. Rekisteröidyn antama suostumus on henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste.

4 Tietolähteet

Henkilötietojen tietolähteenä on rekisteröidyn lomakkeella antamat tiedot tai muutoin henkilön kirjallisesti (esim. sähköpostitse) esittämä pyyntö liittyä sähköpostilistalle.

5 Tietojen päivittäminen

Tiedot päivitetään henkilön oman ilmoituksen perusteella. Toimimattomat sähköpostiosoitteet poistetaan rekisteristä heti toimintavirheen havaitsemisen jälkeen.

6 Henkilötietojen luovutukset

Henkilötietoja ei julkaista eikä luovuteta eteenpäin muille tahoille.

7 Henkilötietojen säilytysajat

Kerätyt tiedot poistetaan rekisteristä viiveettä sen jälkeen, kun henkilö on pyytänyt tietojensa poistamista tai henkilö peruuttaa suostumuksensa henkilötietojen käsittelyyn. Tietoja säilytetään verotutkimuksen huippuyksikön toimintakauden ajan, enintään vuoteen 2029 asti.

8 Rekisterin suojaus

Rekisterin käyttöoikeudet on rajattu henkilöille, jotka tarvitsevat henkilötietoja työssään. Rekisteriin pääsy edellyttää henkilökohtaisten tunnusten käyttöä.

9 Henkilön oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilötiedot

Jokaisella on oikeus saada tietää, mitä henkilötietoja hänestä on rekisteröity. Itseään koskevat tiedot voi pyytää nähtäväksi verotutkimuksen huippuyksikön hallintohenkilökunnalta.

10 Henkilötietojen oikaiseminen ja poistaminen

Henkilö voi pyytää omien tietojensa korjaamista. Tietoja voidaan korjata henkilön itsensä tekemän ilmoituksen perusteella tai jos asiasta tulee tieto muusta luotettavasta lähteestä.

Jokaisella on oikeus saada itseään koskevat henkilötiedot poistetuksi rekisteristä (oikeus tulla unohdetuksi).  Tiedot poistaa huippuyksikön projektipäällikkö tai muu hallintohenkilökunta. Ajantasaiset yhteystiedot löytyvät sivustolta kohdasta www.verotutkimus.fi/ihmiset/.

11 Oikeus kieltää suoramarkkinointi

Tietoja ei käytetä suoramarkkinointiin.

12 Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaisille

Jokaisella on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle (Tietosuojavaltuutetun toimisto, PL 800, 00531 Helsinki, sähköposti: tietosuoja@om.fi, puh. 0295 666 700), jos rekisterinpitäjä ei noudata voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.